สมชาย มากหลาย
tedyนางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายชุมพล ตันไชย
นายกเทศมนตรีนายณรงค์ อ่อนสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายจรินทร์ จักกะพาก
อธิบดีกรมส่งเสริม

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / ต.ค. / 2556
 

 สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙   กองสาธารณะสุข : โครงการสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้าสุขภาพดี ปี ๒๕๕๙   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙    กองสวัสดิการและสังคม : กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมหนูน้อยจิตอาสาพัฒนาสู่การเป็นยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   กองสาธารณะสุข : โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "วันประกาศเจตนารมณ์ คนลำพูนออกเสียงประชามติ" (Kick off)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพร   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรม "แรลลี่ ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ (Big Day) ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙"   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านดง   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการอบรมหนูน้อยจิตอาสาพัฒนาสู่การเป็น ยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการตำบลทาสบเส้า (ยุวอพมก.)   กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3   กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ร่วมพิธีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านบ้านทาดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหหวัดลำพูน    กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านดงตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)    กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภีตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)    กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)    ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมต้อนรับพลเอกสุรพงษ์ สุววณอัตถ์ เสนาธิการทหาร ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ กองบัญชาการกองทัพไทย   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่วิกฤติเพื่อลดปัญหาหมอกควัน พื้นที่อำเภอแม่ทาภายใต้โครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี ๒๕๕๙    กองการศึกษา : ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐)   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : การเฝ้าระวังไฟป่า    สำนักปลัดเทศบาล : แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน    สำนักปลัดเทศบาล : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ    ข่าวประชาสัมพันธ์ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ลำไยพื้นเมืองของเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเ๔ลิงราชสมบัติครอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการนวดแผนไทย   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี ๒๕๕๙   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมประชาคมตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหาร   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙   กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ ๕ บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   กองคลัง : ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หม฿่ที่ ๑๓ บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙   กองคลัง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙    กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ที่ ๑๓บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)    กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองน้ำจำหมู่ที่ ๖ บ้านทาร้องเรือ, หมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง และหมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)    กองคลัง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองผาฮั้ว หมู่ที่ ๖ บ้านทาร้องเรือ, หมู่ที่ ๑๐ บ้านกอลุง และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานฮ่วมรักษา ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ    กองการศึกษา : จัดโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๙   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๙   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    สำนักปลัดเทศบาล : ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site Visit และการสร้างความเข้าในในกระบวนการเขียน Flow Chart   ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ประชุมประชาคมท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙   กองการศึกษา : ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ ๑๖    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๙   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๙   กองคลัง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเงินทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแก่เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอแม่ทา   กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   กองคลัง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY) บริเวณถนนผ่านกลางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    กองสวัสดิการและสังคม : มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ยากไรและด้อยโอกาส    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)   สำนักปลัดเทศบาล : เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของประชาชนในเขตอำเภอแม่ทา   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘   กองการศึกษา : ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศผลการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการ    กองสวัสดิการและสังคม : ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) บริเวณถนนสายบ้านจำตาเหินหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย    กองคลัง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมมอบรถจักรยานในโครงการปั่นเพื่อพ่อ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก อำเภอแม่ทา   กองการศึกษา : งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า    กองการศึกษา : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : ประชุมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : ร่วมเป็นพยานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพที่อยู่อาศัย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน   กองคลัง : ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘    กองการศึกษา : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการสุขภาพดี วิถีไทยร่วมใจดูแลสุขภาพ   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินทุนประกอบอาชีพ   กองสาธารณะสุข : อบรมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย   กองสวัสดิการและสังคม : รับมอบเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วนอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหว   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ ๑๓    กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทาและโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘    กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและระบบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านทาดง    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการทำบุญห้วงเข้าพรรษา   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13    สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ ๑ บ้านทาสบเส้า   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจ   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า    กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13 บ้านทาดง    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเาพะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ ๑๓ และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู้ที่ ๑   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้้ง)   ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง   กองสวัสดิการและสังคม : ร่วมเป็นพยานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยคนพิการ   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเกษตรกรตำบลทาสบเส้าปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13 และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหาร   กองการศึกษา : ร่วมเปิดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้าจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน    สำนักปลัดเทศบาล : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   กองสาธารณะสุข : โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ อำเภอแม่ทา   กองสาธารณะสุข : ประชุมชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : การมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสและระบบกรอง   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒    สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙    สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมระบบกรองน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    สำนักปลัดเทศบาล : ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : การเฝ้าระวังไฟป่า   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน   สำนักปลัดเทศบาล : ร่องมรสุ่มพาดผ่านภาคเหนือ   สำนักปลัดเทศบาล : แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เนื่องในวันปี๋ใหม่เมืองปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : รดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘    กองการศึกษา : พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘    กองการศึกษา : พิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘    กองการศึกษา : ประชุมหารือเกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล    ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมหารือข้อราชการอำเภอแม่ทา   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับอำเภอ   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัยและหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   กองการศึกษา : จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘   กองการศึกษา : เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘    กองการศึกษา : ประชุมเตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการเทลาน คสล. หมู่ 5 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 และ หมู่ 9    กองสวัสดิการและสังคม : ประชุมประชาคมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาด   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชึมชน (Fix it Center) ครั้งที่ ๒   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ ๘ บ้านดอนชัย    กองสาธารณะสุข : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการต่อยอดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘    สำนักปลัดเทศบาล : โครงการจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย   กองคลัง : ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีทำบุญ และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย   ข่าวประชาสัมพันธ์ :    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อหมู่ ๓ บ้านทาศาลา    กองคลัง : สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8    สำนักปลัดเทศบาล : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านทาศาลา   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญและรางวัลเนื่องในเด็กแห่งชาติ   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบผ้าห่มตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๒ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ ท่านสุรพันธ์ ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) เพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรม ประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดส่งน้ำทุ่งเหล่าแสนคำ   กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ    กองการศึกษา : ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ"หนึ่งใจ...เดียวกัน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   กองคลัง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   กองคลัง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย    ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   สำนักปลัดเทศบาล : ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านกอลุง   กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้ารายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางถนน   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งบริหาร   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน   กองการศึกษา : งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗    กองคลัง : ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง   กองสาธารณะสุข : งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญร่วมประกวดซุ้มประตูป่า และแข่งขันโคมลอย โคมไฟลอดห่วง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ   สำนักปลัดเทศบาล : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า    กองสาธารณะสุข : เชิญเที่ยวงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   กองสาธารณะสุข : อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย    ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    กองการศึกษา : ประชุมสัมมนาเวทีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และทบทวนการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนและแผ่นดินไหว   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้าน หล่ายทา    ข่าวกองทุน สปสช. : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ ๔/๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   กองคลัง : รายงานงบแสดงการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง    สำนักปลัดเทศบาล : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนประดับธงชาติ ธง ?สก? และลด ละ เลิก อบายมุข    กองสาธารณะสุข : โครงการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้า   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ   กองสาธารณะสุข : โรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตนเอง   กองสวัสดิการและสังคม : มอบเงินสงเคราะช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ   ข่าวกองทุน สปสช. : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพส" สำรวจความคิดเห็น เรื่อง สิ่งที่ผู้อายุ"อยากได้" และ "อยากให้" ในวันผู้สูงอายุ    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๑๓ บ้านดง    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗    กองคลัง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง    กองการศึกษา : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   สำนักปลัดเทศบาล : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนฯปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น   สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดทำรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อปฏิรูป   กองการศึกษา : ยกเลิกประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. ในเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐   สำนักปลัดเทศบาล : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง    กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๗   กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลักงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗   กองสาธารณะสุข : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการผลิจลำไยนอกฤดู    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒    ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๗    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   กองคลัง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   กองช่าง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗    กองคลัง : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๗   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มกระบวนงานบริการ ๑ กระบวนงาน)   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗    กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ต้อนรับนายสุรพันธ์ ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน   กองคลัง : ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ   กองสาธารณะสุข : มอบรางวัลโครงการทาสบเส้าน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖   กองการศึกษา : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ทาสบเส้าลีกคัพ ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖    กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖    สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลทาสบเส้าประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖   กองช่าง : การดำเนินโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๘   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๗   กองสวัสดิการและสังคม : ศึกษาดูงาน    สำนักปลัดเทศบาล : ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ทา   สำนักปลัดเทศบาล : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖   กองการศึกษา : การประชุม?โครงการงานประเพณีล่องสะเปาทาสบเส้า(ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๖?   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๕   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้า ลีกคัพฯ ครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๖   กองสวัสดิการและสังคม : เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖   สำนักปลัดเทศบาล : พิธีมอบหนังสือประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า   สำนักปลัดเทศบาล : แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต   สำนักปลัดเทศบาล : พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖   กองการศึกษา : งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์แรก   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์ที่ ๒   กองการศึกษา : การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนทาสบเส้าลีกคัพฯ ครั้งที่๔ สัปดาห์ที่๓   กองคลัง : รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
Slideshow image What 's new
อ่านทั้งหมด »  
  สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

      เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ อ่านต่อ »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  กองคลัง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านดง

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างถนนสายหลักทาง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (E6/2559)  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน 2 ราย นั้น อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างถนนสายหลัก จำนวน 2 จุด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E5/2559)  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน 2 ราย นั้น อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E4/2559)  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน 2 ราย นั้น อ่านต่อ »

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) และก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)  ราคากลาง 577,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นั้น อ่านต่อ »

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วดตำบลทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้

     โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทาดง, หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

 
เอกสาร :  แผนที่สังเขปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน หมู่ 13-หมู่ 7 หมู่ 2
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู หมู่ 13 (2)
เอกสาร :  แปลนแสดงรางน้ำ อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  กองช่าง
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ - ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลออกสำรวจ ทำความสะอาดภาชนะ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงจัดหาภาชนะเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน การเตรียมความพร้อมเรื่องภาชนะเก็บน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแนวทางปฏิบัติในการรณรงณ์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ จะช่วยแก้ไขและบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย อ่านต่อ »

การดำเนินโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับการสนับสนุนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556 

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ จำนวนรวม ๗ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขออนุมัติ ๓๔๗,๘๙๙.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  กองสาธารณะสุข
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้าสุขภาพดี ปี ๒๕๕๙

     วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า โรงเรียน หน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ร่วมจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลเทศบาลตำบลทาสบเส้าสุขภาพดี ปี ๒๕๕๙ ขึ้น อ่านต่อ »

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๙

     วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลบตำบลทาสบเส้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สะป๊วด จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก เจตคติ การป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการ ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร และกิจกรรมอบรมให้ความรู้น้ำดื่ม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  กองสวัสดิการและสังคม
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  เพื่อชี้แจงและวางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ »

กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมหนูน้อยจิตอาสาพัฒนาสู่การเป็นยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมหนูน้อยจิตอาสาพัฒนาสู่การเป็นยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ออกพื้นที่ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  เพื่อทำการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านดอยสารภี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

   เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ออกพื้นที่ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  เพื่อทำการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  กองการศึกษา
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายวิวัฒน์  สิทธิวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลฯ นำพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดดอนชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้าจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข  ณ  สถานที่จัดการอบรม  วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยใก้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อเต้นอาราบิก ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานฮ่วมรักษา ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดงานฮ่วมรักษา ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย อ่านต่อ »

จัดโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชุมพล ตันไชย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมมอบหนังสือรับรองวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้มีขวัญกำลังใจ ที่จะออกไปศึกษาต่อ และมีเจตคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสร้างให้เด็กเล็กเป็นคนใฝ่ศึกษาในอนาคต อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
  ข่าวกองทุน สปสช.
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และติดตามการดำเนินงานคงค้าง ปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๕ โครงการ รายงานบัญชีสถานการณ์การเงินของกองทุน ประจำปี  ๒๕๕๘ และพิจารณาอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ อ่านต่อ »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ รายงานบัญชีสถานการณ์การเงินกองทุนประจำปี ๒๕๕๘ และพิจารณาอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ โครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และแนะนำคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันใชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ อ่านต่อ »

อ่านทั้งหมด »  
   ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ปฎิทินเดือน   ตุลาคม  2559
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม