:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทอดแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง “การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย” ผ่าน Google Forms

31 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ด้วยจังหวัดลำพูนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทอดแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง “การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย” ผ่าน Google Forms แก่ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565)
ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง “การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย” ผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/44aCtb9S1jmwPAvh9 หรือ QR Code ที่แนบนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร