:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร