:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ใน 3 กิจกรรมหลัก โดยเฉพาะการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาคนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทกู้ยืมเงินรายบุคคล) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0543-976018 ต่อ 17 กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร