:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายอนุชา มะโนเรือง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทา เข้าพบนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าเพื่อขอความร่วมมือเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศลงวันที่ 1 มีนาคม 2566  
ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
*******************************
แหล่งที่มาของข่าว : สำนักปลัดเทศบาล
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร