:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : ชาวประชามีส่วนร่วม ศูนย์รวมความรุ่งเรือง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตร ขอบเขตเมืองนักบุญ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามลำดับความเดือดร้อน

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตามลำดับความเดือดร้อน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร