:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนที่ 9  ก  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งวันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ห่างจากตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ  22   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ทิศเหนือ          :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศใต้             :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันออก    :         ติดต่อกับเทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตก      :        ติดต่อกับ เทศบาลตำบลทาสบชัย  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เนื้อที่

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีพื้นที่ 15.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,500 ไร่ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่  เลขที่  222 หมู่ 5  บ้านจำตาเหิน  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีลักษณะเป็นเนินเขา มีที่ราบลุ่มอยู่ตอนกลางตามลำน้ำแม่ทา  ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญของตำบลทาสบเส้าและอำเภอแม่ทา  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง

ภูมิอากาศ 

สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้ามีความคล้ายคลึงภูมิภาคเหนือตอนบน โดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้

                    ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อยและมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35-40องศาเซลเซียส          

                    ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่าง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 1,148  มิลลิเมตรต่อปี

                    ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง  เหมาะสำหรับการปลูกข้าว  อ้อย  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ยาสูบ  เป็นต้น

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  การ เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเมืองการปกครอง

 

1. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เต็มทั้ง  5  หมู่บ้าน  ได้แก่

                              หมู่ที่  1   บ้านทาสบเส้า

                              หมู่ที่  7   บ้านดอยสารภี

                              หมู่ที่  8   บ้านดอนชัย

                              หมู่ที่  9   บ้านหล่ายทา

                              หมู่ที่  13  บ้านดง

1.2 จำนวนหมู่บ้านที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน  จำนวน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่

                              หมู่ที่  2   บ้านแม่สะป๊วด

                              หมู่ที่  3   บ้านศาลาแม่ทา

                              หมู่ที่  5   บ้านจำตาเหิน

                              หมู่ที่  6   บ้านทาร้องเรือ

                              หมู่ที่  10  บ้านกอลุง

                              หมู่ที่  16  บ้านหล่ายสาย

2. การเลือกตั้ง

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง

เมื่อ

จำนวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
(คน)

จำนวนผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

จำนวนผู้ไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัตรเสีย

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ใบ

ร้อยละ

สมาชิกสภาเทศบาล (พ้นจากตำแหน่ง)

28 มี.ค. 2564

4,372

3,449

78.89

923

21.11

178

5.16

นายกเทศมนตรี

28 มี.ค. 2564

4,372

3,452

78.96

920

21.04

108

3.13

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ผลการนับคะแนน   ณ วันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2564

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม

 

1.  การศึกษา

                        ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  6  แห่ง  โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

พ.ศ. 2562
จำนวนนักเรียน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

5

39

21

60

รวม

39

21

60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

 • มีครูผู้ดูแลเด็ก           จำนวน    2       คน
 • มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน   1       คน

 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    จำนวน  10    แห่งดังนี้ 

 • หมู่ที่  1  บ้านทาสบเส้า
 • หมู่ที่  2  บ้านแม่สะป๊วด
 • หมู่ที่  3  บ้านศาลาแม่ทา
 • หมู่ที่  5  บ้านจำตาเหิน
 • หมู่ที่  6  บ้านทาร้องเรือ
 • หมู่ที่  7  บ้านดอยสารภี
 • หมู่ที่  8  บ้านดอนชัย
 • หมู่ที่  9 บ้านหล่ายทา
 • หมู่ที่  10  บ้านกอลุง
 • หมู่ที่  13  บ้านดง

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  1  แห่ง  เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาลตำบลทาสบเส้า ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560โดยสภาเด็กและเยาวชน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

ประถมศึกษา

รวม

อนุบาล1

อนุบาล2

อนุบาล3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

 1. โรงเรียนวัดอรัญญาราม

10

8

3

11

8

12

8

11

71

 2. โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา

12

17

10

16

13

10

8

8

94

 3. โรงเรียนบ้านจำตาเหิน

1

8

1

10

 4. โรงเรียนบ้านร้องเรือ

15

15

17

29

15

15

12

17

24

159

 5. โรงเรียนบ้านดงสารภี

2

8

6

7

12

6

8

7

5

61

 6. โรงเรียนบ้านหล่ายทา

16

5

8

11

8

9

11

9

77

รวมทั้งสิ้น

17

61

53

57

65

50

52

59

58

472

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

ประถมศึกษา

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

 

ม.6

 1. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

67

75

56

45

40

36

319

รวมทั้งสิ้น

67

75

56

45

40

36

319

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

2. สาธารณสุข

                    -โรงพยาบาลแม่ทา  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านดอนชัย  หมู่ที่  8

                    -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สะป๊วด  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ บ้านแม่สะป๊วด  หมู่ที่  2

                    -อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

 

3. อาชญากรรม

                    เทศบาลตำบลทาสบเส้า ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลตำบลทาสบเส้าก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลทาสบเส้า นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  และปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง 

4. ยาเสพติด

                    ปัญหายาเสพติดในเทศบาลตำบลทาสบเส้า  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรแม่ทาได้แจ้งให้กับเทศบาลตำบลทาสบเส้าทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   

5. การสังคมสังเคราะห์

เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

                    (1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

                    (2)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                    (3)ประสานการทำบัตรผู้พิการ

                    (4) จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

                    (5) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

                    (6) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.      

                    (7)ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

                    (8)อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

                    (9)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

 

ข้อมูลประชากร

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

          เทศบาลตำบลทาสบเส้า ไม่มี บขส.แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งลำพูน มาอำเภอแม่ทา

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมขนส่งของตำบลทาสบเส้าสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ  โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่

–  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  ( เชียงใหม่ – ลำปาง ) 

–  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1033 ( แม่ทา – ท่าจักร )  

ถนนภายในตำบล

1. ถนน คสล.จำนวน 137 สาย  สภาพใช้งานได้ดี

2. ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  6  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน

3. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน  9 สาย สภาพใช้งานได้ดี

สะพาน

จำนวน 3 สะพาน

การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย

–  รถโดยสารประจำทางสายจังหวัดเชียงใหม่–จังหวัดลำปาง

–  รถไฟ (รฟท.)  สายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ( สถานีศาลาแม่ทา )

2. การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลฯจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

3. การประปา

การประปาของเทศบาลตำบลทาสบเส้าไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งในพื้นที่ยังมีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในการให้บริการโดยเทศบาลตำบล ทาสบเส้าได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

4. โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่

5. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

        เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีบริการไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์                 

–  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน

–  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

–  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  มีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้าในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา

                    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง ดังนี้

ที่

ชื่อศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง

จำนวนพระสงฆ์

บ้าน

หมู่ที่

พระ

เณร

ชี

รวม

1

วัดทาสบเส้า

ทาสบเส้า

1

3

1

4

2

วัดอรัญญาราม

แม่สะป๊วด

2

2

2

3

วัดทาศาลา

ศาลาแม่ทา

3

3

3

4

วัดจำตาเหิน

จำตาเหิน

5

3

3

5

วัดทาร้องเรือ

ทาร้องเรือ

6

2

2

6

วัดดอยสารภี

ดอยสารภี

7

1

1

7

วัดทาดอนชัย

ดอนชัย

8

4

4

8

วัดหล่ายทา

หล่ายทา

9

4

1

5

9

วัดทาดง

ดง

13

3

1

4

10

อารามหล่ายสาย

หล่ายสาย

16

1

1

รวม

26

2

1

29

2.ประเพณีและงานประจำปี

–  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน   มกราคม

–  ประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย         ประมาณเดือน   มีนาคม

–  ประเพณีวันสงกรานต์                     ประมาณเดือน   เมษายน

–  ประเพณีวันเข้าพรรษา                     ประมาณเดือน  กรกฎาคม 

–  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ             ประมาณเดือน  ตุลาคม 

–  ประเพณีลอยกระทง                        ประมาณเดือน   พฤศจิกายน

3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  พิธีกรรมทางศาสนา การรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

                    ภาษาถิ่นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นเมือง

4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ชาสมุนไพรผักเชียงดา ของกลุ่มบ้านทาดง และผ้าเช็ดเท้าของกลุ่มสตรีบ้านดอยสารภี

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

พื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 25 ประกอบอาชีพรับจ้างโดยแหล่งงานจ้างสำคัญอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนร้อยละ  12 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหลือประมาณร้อยละ 63  นั้น  ประกอบอาชีพอื่น  เช่น  พาณิชยกรรม บริการ  รับราชการ ฯลฯ(ข้อมูล จปฐ.ปี 2562)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

ประเภทอาชีพ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

%

หญิง (คน)

%

คน

%

เกษตรกรรม – ทำนา

66

1.45

64

1.40

130

2.85

เกษตรกรรม – ทำไร่

2

0.04

3

0.07

5

0.11

เกษตรกรรม – ทำสวน

207

4.53

174

3.81

381

8.35

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

79

1.73

54

1.18

133

2.91

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6

0.13

6

0.13

12

0.26

พนักงานบริษัท

50

1.10

75

1.64

152

2.74

รับจ้างทั่วไป

1,172

25.67

1,131

24.78

2,303

50.45

ค้าขาย

65

1.42

186

4.07

251

5.50

ธุรกิจส่วนตัว

29

0.64

30

0.66

59

1.29

อาชีพอื่นฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)

34

0.75

84

1.84

118

2.58

กำลังศึกษา

365

8.00

392

8.59

757

16.58

ไม่มีอาชีพ

126

2.76

162

3.55

288

6.31

รวม

2,204

48.28

2,361

51.72

4,565

100.00

2. การประมง

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

3. การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

4. การบริการ

ร้านค้า                                จำนวน        136        แห่ง

ร้านอาหาร/คาราโอเกะ             จำนวน            2        แห่ง     

5. การท่่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง  ดังต่อไปนี้

สมเด็จพระพุทธามหาชัย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านดอนชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของตำบลทาสบเส้า  มีประชากรขึ้นไปกราบไว้สักการะบูชาจำนวนมาก

ศูนย์รวมศิลป์ วิถีชนคนแม่ทา

เทศบาลตำบลทาสบเส้า   ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ในอำเภอแม่ทา        ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยว  ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของอำเภอแม่ทา  ณ  บริเวณเชิงดอยพุทธามหาชัย  หมู่ที่  8 ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เรือขุดโบราณวัดดอยสารภี

 เป็นซากเรือโบราณ ตั้งอยู่ที่ วัดดอยสารภี  หมู่ที่ 7   สันนิษฐานว่าเป็นเรือโบราณที่สร้างขึ้นในภาคกลางบริเวณตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรลงมา  ตัวเรือทำด้วยไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่เป็นเรือที่สร้างเพื่อใช้ในภารกิจที่ต้องใช้ความเร็วในการเดินทางสูงและบรรจุฝีพายจำนวนมาก ลักษณะคล้ายเรือแซงสามารถระบุได้ว่า  เรือโบราณมีอายุระหว่าง 200 – 500 ปี

6. อุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ไม่มีอุตสาหกรรมแต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  จำนวน 2 แห่ง

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    1        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        1        แห่ง

บริษัท                       –         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  –     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด           3        แห่ง     ตลาดสด                    2        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ      136    แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                  –         แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             –         แห่ง     อู่ซ่อมรถ                    3       แห่ง

องค์กร/กลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มทุกประเภท              22      กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

               –  กลุ่มอาชีพ                         12      กลุ่ม

               –  กลุ่มออมทรัพย์                    10      กลุ่ม

               –  กลุ่มอื่น ๆ                          –       กลุ่ม

8. แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ

1.น้ำ

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำแม่ทา ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

2.ป่าไม้

พื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า  สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ  พันธุ์ไม้สำคัญ  ได้แก่  ไม้สัก  ไม้แดง  ไม้ประดู่  ไม้มะค่าโค่ง  ไม้ไผ่ทุกชนิด  ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาเมือง

3. ภูเขา 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน

4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ