:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า 17 ก.ย. 65
2 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 17 ก.ย. 65
3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 17 ก.ย. 65
4 หนังสือมอบอำนาจ 17 ก.ย. 65
5 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร (ข.1) 17 ก.ย. 65
6 แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.8) 17 ก.ย. 65
7 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 17 ก.ย. 65
8 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 17 ก.ย. 65
9 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 17 ก.ย. 65
10 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 17 ก.ย. 65