นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

หมายเลขโทรศัพท์

คณะผู้บริหาร

นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า 053-976018 ต่อ 11
นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า 053-976018 ต่อ 14
นางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า 053-976018 ต่อ 12
นายประภาส ตรีรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 053-976018 ต่อ 15
นายจันทร์แก้ว สุรินโส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  


หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า 053-976018 ต่อ 13
นางสาววารินทร์ นำภา รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด 053-976018 ต่อ 13
นางกัลยา สายลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 053-976018 ต่อ 25
นายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง 053-976018 ต่อ 20
นายรังสรรค์ กันทาธง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา 053-976018 ต่อ 20
นางกัลยา สายลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 053-976018 ต่อ 25
นายรังสรรค์ กันทาธง รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 053-976018 ต่อ 20