นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สำนักปลัดเทศบาล
   
  นางสาววารินทร์ นำภา
รักษาการหัวหน้าปลัดเทศบาล
 
     
 
นางพัชรินทร์ เคนไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นางนวลอนงค์ ชัยวิเสน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     
 
นายสนธยา รังรองธานินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
  น.ส.พรชนก มาวิเลิศ
เจ้าพนักงานทะเบียน
     
 
น.ส.รวิสรา สุขเป็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส.สุภาพร สินธุปัน
บุคลากร
     
 
นายมิตรประชา จันทร์ดี
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์
  นายวิภาสกร กิติคำ
นิติกร
     
 
นางโสภา เป็งเส้า
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  นายจำลอง พงษ์ด้วง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
     
 
นายทองคำ สมอุทัย
พนักงานขับรถยนต์
  นายทรงพล ยานะคำ
พนักงานขับรถยนต์
     
 
นายศุภชัย มะหลีแก้ว
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
  นายมงคล มันทะคำ
พนักงานขับรถยนต์
     
 
น.ส.ศิริภัสสร ภูริทัศนานันท์
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
  นายเสวก นันทะชัย
พนักงานขับรถยนต์
     
 
นายบุญพัสต์ ธรรมชัย
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
  นายสมชาย ปัญญายิ่ง
นักการ
     
   
นางปราณี ธรรมชัย
คนงานทั่วไป
   
     
   
นายสาคร เตจ๊ะเสาร์
คนงานทั่วไป
   
     
   
น.ส.ชลธิชา ช่างล้อ
คนงานทั่วไป
   
     
   
นายอรรคเดช อิ่นคำ
คนงานทั่วไป
   
     
   
นางเรืองรอง สุภาอ้าย
คนงานทั่วไป
   
     
   
นางกาญจนา วรรณด้วง
คนงานทั่วไป