นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

พรบ
  ประมวลกฎหมายที่ดิน
  ใบลาป่วย/ลากิจ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ประมวลรัษฎากร
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 2542
   พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534
  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
  พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ พ.ศ.2545
  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท.2542
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
  พ.ร.บ.กำหนดอำนาจกท.คลังในการค้ำประกัน2510
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.คกก.การเลือกตั้งพ.ศ.2540
  พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 3-2543
  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ความผิดชอบทางละเมิด 2539
  พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(4)2547
  พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
  พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
  พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
  พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน2543
  พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
  พ.ร.บ.เทศบาล 2496ถึงปัจจุบัน
  พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.11) พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.ที่11)ราชกิจจา
  พ.ร.บ.เทศบาลฉบับที่12
  พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉ.10 พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญขรก.ส่วนท้องถิ่นแก้ไขถึงฉ.ที่ 6 -2543
  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
  พ.ร.บ.ประกอบรธน.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2542
  พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการป้องกันฯทุจริต พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.แก้ไขถึงฉ.3-2543
  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2541
  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
  พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
  พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522
  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขถึงฉ.ที่ 3 พ.ศ. 2543
  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ
  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
  พ.ร.บ.ภาษีป้าย2510
  พ.ร.บ.ภาษีป้าย2510แก้ไขถึงปัจจุบัน
  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  พ.ร.บ.ภาษีป้าย(ฉ.2) 2534
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉ.1
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 5
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2485
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง2545
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่5)2545
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม.2528 แก้ไขถึงฉ.4 -2542
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉ.5-ราชกิจจา
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2521 ถึงปัจจุบัน
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ.2498
  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯพ.ศ.2535
  พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
  พ.ร.บ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ2542
  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.ที่10) พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2475แก้ไขถึงฉ.8 พ.ศ.2532
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาศก.และสังคมแห่งชาติ2543
  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545
  พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497 แก้ไขถึงฉ.ที่ 9 2543
  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขถึงฉ.2 พ.ศ. 2542
  พ.ร.บ.อบต.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 5
  พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2542
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนะราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
  วิธีพิจารณาความอาญา