นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  สำนักปลัดเทศบาล
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖   
  แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต   
  การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า   
  พิธีมอบหนังสือประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า   
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖   
  ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้าประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ต้อนรับนายสุรพันธ์ ศรีบุรี นายอำเภอแม่ทา ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มกระบวนงานบริการ ๑ กระบวนงาน)   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการผลิจลำไยนอกฤดู   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐   
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อปฏิรูป   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดทำรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖   
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนฯปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนประดับธงชาติ ธง ?สก? และลด ละ เลิก อบายมุข   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
  ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖   
  ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗   
  ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนและแผ่นดินไหว   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร   
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งบริหาร   
  ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประชุมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรม ประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง   
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) เพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบผ้าห่มตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘   
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)   
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘   
  โครงการจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย   
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชึมชน (Fix it Center) ครั้งที่ ๒   
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับอำเภอ   
  จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘   
  แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน   
  ร่องมรสุ่มพาดผ่านภาคเหนือ   
  แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน   
  การเฝ้าระวังไฟป่า   
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙   
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหาร   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้้ง)   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจ   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วนอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหว   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   
  ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘   
  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)   
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙   
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ประชุมประชาคมท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๕๙   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561   
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปี 2562