นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

  กองสาธารณสุข
  มอบรางวัลโครงการทาสบเส้าน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗   
  โรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตนเอง   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ   
  โครงการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตพื้นที่ตำบลทาสบเส้า   
  อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรตำบลทาสบเส้า   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   
  เชิญเที่ยวงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๗   
  งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการต่อยอดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   
  ประชุมชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ อำเภอแม่ทา   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้าจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเกษตรกรตำบลทาสบเส้าปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘   
  อบรมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการสุขภาพดี วิถีไทยร่วมใจดูแลสุขภาพ   
  ขอประชาสัมพันธ์รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พ.ค. 2561   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณวัดศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3   
  เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณวัดทาสบเส้า หมู่ที่ 1