นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณและงบอื่นๆเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรนั้น

         บัดนี้  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลทาสบเส้าและรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 


ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ www.thasobsao.go.th