นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

          ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ได้จัดทำร่างแผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลทาสบเส้าในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

        เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า และระบบการให้บริการภาครัฐในภาครวม ต่อไป