นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

 

 ระเบียบวาระที่  ๑           เรื่อง      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                 ๑.๑  แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล        

                                                          ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน   กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๖

 

                                                 ๑.๒ แจ้งรายงานงบแสดงการรับ – จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 

ระเบียบวาระที่  ๒           เรื่อง      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ 

                                                เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่  ๓           เรื่อง      การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่อง      การพิจารณากำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง         อื่น ๆ (ถ้ามี)

  

……………………………………………

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่   www.thasobsao.go.th