นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

การดำเนินโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับการสนับสนุนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556 

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ จำนวนรวม ๗ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขออนุมัติ ๓๔๗,๘๙๙.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)