นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มกระบวนงานบริการ ๑ กระบวนงาน)

     ด้วยกระกระทรวงมหาดไทย แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

     เพื่อให้การบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความสะดวก และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านงานบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงกำหนดกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ๑ กระบวนงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th