นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง

      เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    รางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดดังนี้  

        ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน บริเวณข้างถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน (หน้าบ้านนางสร โสภาเพชร) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

          ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  หมู่ ๗ บ้านดอยสารภี บริเวณข้างบ้านนางขาว   แสงสมุทร  ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                       ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๘๐๐.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th