นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๗กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา   ๑๐.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                              ๑.๑   รายงานแสดงผลการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

                              ๑.๒   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ 4  ครั้งที่  2/2556  เมื่อวันที่  29

                                          พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  การพิจารณากำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ  ประจำปี 2558

 ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  กระทู้ถาม

                               ๔.๑  เรื่อง   -ขอโอนเงินงบประมาณ  สร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี

                               ๔.๒  เรื่อง   - การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๕๕๗

 ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีบ้านสบเส้า (ฝั่งแดง) หมู่ที่ ๑ ตำบลทาสบเส้า   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

                                           ขอแยกหมู่บ้าน  เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ 

ระเบียบวาระที่  ๗          เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ www.thasobsao.go.th