นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒  โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ จำนวนรวม ๗ ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขออนุมัติ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

      กำหนดสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒ ) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒ ) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th