นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำมาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) กำหนดการออกรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

     วันจันทร์ที่่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

          - หมู่ที่ ๑ บ้านทาสบเส้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเส้า

          - หมู่ที่ ๙ บ้านหล่ายทา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหล่ายทา

     วันอังคารที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          - หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาแม่ทา

          - หมู่ที่ ๕ บ้านจำตาเหิน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดจำตาเหิน

     วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          - หมู๋ที่ ๘ บ้านดอนชัย  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนชัย

          - หมู่ที่ ๖ บ้านร้องเรือ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านร้องเรือ

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

          - หมู่ที่ ๑๓ บ้านดง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง

          - หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี

     วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

          - หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วัดอรัญญาราม

          - หมู่ที่ ๑๐ บ้านกอลุง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกอลุง

 

ภาพบรรยากาศการออกรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

หมู่ที่ ๑ บ้านทาสบเส้า


หมู่ที่ ๙ บ้านหล่ายทา

หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา

หมู่ที่ ๕ บ้านจำตาเหิน

หมู่ที่ ๘ บ้านดอนชัย

หมู่ที่ ๖ บ้านร้องเรือ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านดง

หมู่ที่ ๗ บ้านดอยสารภี

หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด

หมู่ที่ ๑๐ บ้านกอลุง

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th