นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

                                                                 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยวิสามัญ   ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

 

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                -แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (ตามเอกสาร)

 

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์

                                ๒๕๕๗   

 

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โอนลด โอนเพิ่ม)

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตั้งจ่ายเป็นรายการ

                                ใหม่ )

 ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น  ๆ 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th