นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้โอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง รายละเอียดมีดังนี้

     ๑. โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา บริเวณข้างถนนหน้าแม่ทาแมนชั่น วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๔๑๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายสวาท ชัยกาศ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตร ลึก  ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

     ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอยข้างบ้านนายหล้า คำภีระ ก่อสร้างรางขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

                                 ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

    กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่ ๒๘  เมษายน – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๖๐๐.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๘  เมษายน – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.thasobsao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th