นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม.) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) บริเวณหัวสะพานข้ามลำน้ำแม่ทา (ทางเชื่อมระหว่าง หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ – หมู่ ๑๓ บ้านทาดง) งบประมาณ 131,500.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

        กำหนดยื่นซองสอบราคา 

ในระหว่างวันที่ ๒๘  เมษายน – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

       กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๘  เมษายน – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.thasobsao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th