นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ ๒ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๑พฤษภาคม  ๒๕๕ ๗ เวลา   ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

 

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                         ๑.๑ ประกาศใช้แผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๓ เมษายน  

                                 ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่อง  กระทู้ถาม

                         ๓.๑  เรื่อง   โครงการต่าง ๆ ของหมู่ที่ ๙ บ้านหล่ายทา

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  กระทู้ถาม

                         ๔.1  เรื่อง   งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

                         ๔.๒  เรื่อง   โครงสร้าง๑นฐานที่อยู่ในเทศบัญญัติ ๒๕๕๗

                         ๔.๓  เรื่อง   การจัดทำแผนพัฒนาลำน้ำแม่ทา

ระเบียบวาระที่  ๕          เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th