นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

                                                                                                                                                                                                                            

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                  -

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ 1/๒๕๕๗  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑

                          พฤษภาคม ๒๕๕๗   

 

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตั้งจ่ายเป็น

                          รายการใหม่ )

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (โอนลด – โอน

                          เพิ่ม)

                                

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น  ๆ 

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th