นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๓ แห่ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้โอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ๓ แห่ง รายละเอียดดังนี้

    

     ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย ๒ เชื่อมซอย ๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  บริเวณซอยข้างบ้านนายวร ตันเส้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

     ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย ๑ ข้างบ้านนายสุข จันตุมมา ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

          ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.thasobsao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th