นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

      เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด  ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ส่งหนังสือการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด  สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า และมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้นำเงินค่าภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น ขอให้ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด จะได้ไม่ต้องถูกปรับดังนี้
         

 
 

         

 

          ๑.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
          ๒.   ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
          ๓.   ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
          ๔.   ใบอนุญาตฯ อันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
          ๕.   ใบอนุญาต ฯสะสมอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
          ๖.   ใบอนุญาต ฯรับจ้างแต่งผม ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากรายการทรัพย์สินของท่านมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและมิใช่เป็นทรัพย์สินของท่าน หรือข้อมูลที่ทางเทศบาลตำบลทาสบเส้าแจ้งไปนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน กรุณาแจ้งได้ที่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า  โทร. ๐๕๓ – ๙๗๖๐๑๘ ต่อ ๑๘  เพื่อจะได้นำข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.thasobsao.go.th/