นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ทาสบเส้า  จำนวน ๔๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

          ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน ๑๑๐,๔๖๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

     ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

     ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้     มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

     ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

     กำหนดยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอ
แม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th