นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ยกเลิกประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

      ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๑ ศูนย์ ประกอบด้วย

     ๑.โรงเรียนบ้านร้องเรือ            จำนวน  ๑๕,๘๓๓  ถุง

     ๒.โรงเรียนบ้านดงสารภี           จำนวน    ๔,๕๔๔  ถุง

     ๓.โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา        จำนวน    ๗,๑๗๑  ถุง

     ๔.โรงเรียนบ้านหล่ายทา          จำนวน    ๗,๓๘๔ ถุง

     ๕.โรงเรียนบ้านจำตาเหิน         จำนวน    ๑,๗๗๕ ถุง

     ๖.โรงเรียนวัดอรัญญาราม        จำนวน    ๕,๙๖๔  ถุง

     ๗.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า  จำนวน ๔,๓๓๑  ถุง

                  ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงิน  ๒๙๙,๔๐๒.๗๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

                  งบประมาณได้รับอนุมัติเพียง ๒๙๙,๔๐๒.๗๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

     ประกาศลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     ดังนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากไม่มีผู้มาขอรับเอกสาร จึงไม่สามารถดำเนินการสอบราคาดังกล่าวได้

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th