นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

     ด้วย สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

     -          สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

     -          สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

     -          สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

     -          สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

     -          วันประชุมสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th