นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๖  มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ. ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) และข้อ ๒๒ ประกอบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๖

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th