นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดสมัยประขุม สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th