นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้โอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๒ แห่ง รายละเอียดดังนี้

     ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านทาสบเส้า (ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนทางเชื่อม หมู่ ๑ บ้านสบเส้าถึงหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ข้างบ้านนางบุญศรี ใกล้พุดซา (ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๙.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

    ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนสายหลักถึงท้ายหมู่บ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

          ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th