นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ และนางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า และคณะศรัทธาประชาชน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยออกถวายเทียนพรรษาตามวัดในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๑๐ วัด โดยเริ่มออกถวายเทียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดทาร้องเรือ หมู่ ๖ เป็นวัดแรก และต่อด้วย วัดใหม่กอลุง หมู่ ๑๐ ,วัดอรัญญาราม หมู่ที่ ๒ ,วัดดอยสารภี หมู่ที่ ๗ ,วัดทาดง หมู่ที่ ๑๓ ,วัดทาสบเส้า หมู่ที่ ๑ ,วัดหล่ายทา หมู่ที่ ๙ ,วัดทาศาลา หมู่ที่ ๓ ,วัดดอนชัย หมู่ที่ ๘ และวัดจำตาเหิน หมู่ที่ ๕ เป็นวัดสุดท้าย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง กำหนดการมีดังนี้

     เวลา   ๐๙.๓๐น.   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาร้องเรือ หมู่ที่ ๖
     เวลา   ๑๐.๐๐ น.   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่กอลุง หมู่ที่ ๑๐
     เวลา   ๑๐.๓๐น.   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอรัญญาราม หมู่ที่ ๒
     เวลา   ๑๑.๐๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยสารภี หมู่ที่ ๗
     เวลา   ๑๑.๓๐น.   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาดง หมู่ที่ ๑๓
     เวลา   ๑๓.๐๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาสบเส้า หมู่ที่ ๑
     เวลา   ๑๓.๓๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหล่ายทา หมู่ที่ ๙
     เวลา   ๑๔.๐๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวัดทาศาลา หมู่ที่ ๓
     เวลา   ๑๔.๓๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาดอนชัย หมู่ที่ ๘
     เวลา   ๑๕.๐๐ น.  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดจำตาเหิน หมู่ที่ ๕
 

  ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.thasobsao.go.th/