นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  วันศุกร์ที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

                                                                                                                                                                                                                              

ะเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 
       

ระเบียบวาระที่  3        กระทู้ถาม เรื่อง โครงการในเทศบัญญัติ  

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี ขอเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

                                 ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตั้งจ่ายเป็น

                                รายการใหม่ )

 

ระเบียบวาระที่  ๗        เรื่องอื่น  ๆ 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th