นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

                                                                                                                                                                                                                               

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                -แจ้งพนักงานเทศบาลสามัญโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาววารินทร์

                                 นำภา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล๘)

 

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
       

                               - สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗   

 

ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม  เรื่อง โครงการในเทศบัญญัติ   

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเ ศมนตรี ขอเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

                                 ๒๕๕๗

  

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตั้งจ่ายเป็น

                                รายการใหม่ ) 

 

ระเบียบวาระที่  ๗        เรื่องอื่น  ๆ 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th