นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

       เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕

                              สิงหาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่อง ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๒

                               การแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๓ 

                              การลงมติ

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่อง  อื่นๆ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th