นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

     ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านทาสบเส้า (ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณแทงค์น้ำหมู่ ๑ บ้านสบเส้าเชื่อมหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา (หน้าบ้านปลัดเสนาะ เพ็งพุ่ม) ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๒๕๑,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนสายหลักถึงท้ายหมู่บ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

          รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๑,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๙๐๐.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th