นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายตา เมืองใจ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน      (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th