นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกอบด้วย

๑. เก้าอี้พลาสติก                                       จำนวน           ๑๐๐    ตัว 

๒. เก้าอี้เหล็กบุนวม                                      จำนวน            ๕๐    ตัว 

๓. โต๊ะเหล็กพับแบบขาสวิงขนาด ๔ ฟุต                จำนวน            ๕๐    ตัว 

๔. โต๊ะทำงานผู้บริหาร                                  จำนวน              ๑     ตัว

๕. ตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก                                 จำนวน              ๑     ตัว๖

๖. เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ ๗                              จำนวน             ๒๕     ตัว

๗. เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ ๘                              จำนวน              ๑     ตัว

๘. เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ ๙                              จำนวน              ๒     ตัว

๙. เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ขาเหล็ก)              จำนวน              ๔     ตัว

๑๐. โต๊ะเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก        จำนวน              ๑     ตัว

๑๑. โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และฝ่ายบริหาร  ขนาดกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร  ยาวประมาณ  ๑.๕๐  เมตร สูงประมาณ ๐.๗๕  เมตร  จำนวน  ๑๕  ตัว

๑๒. โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และฝ่ายบริหาร  ขนาดกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร  ยาวประมาณ  ๑.๕๐  เมตร  สูงประมาณ  ๐.๘๕  เมตร  จำนวน  ๑  ตัว

๑๓. โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สำหรับเข้ามุมเมื่อจัดโต๊ะเป็นรูปตัวยู ขนาดกว้างประมาณ ๐.๕๕ เมตร  ยาวประมาณ  ๐.๖๐  เมตร  สูงประมาณ  ๐.๗๕  เมตร  จำนวน  ๒  ตัว

          ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน ๒๗๒,๒๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันที่ ๑  - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ 
ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นได้ที่ www.thasobsao.go.th