นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า หน้า ๒๔/๓๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา รายละเอียดดังนี้

     โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ถัง (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน 

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๙๗-๖๐๑๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th