นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

                                                                                                                                                                                                                              

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
                                            สมัยสามัญ  ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๓       เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

                                           พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

                                            พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ขอเข้าศึกษาหรือวิจัยทาง

                                           วิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวเส้นทางโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-

                                           เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ พิษณุโลก – เชียงใหม่

 

ระเบียบวาระที่  ๗        เรื่องอื่น  ๆ 

 ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th