นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินแระจำปีงบประมาณและงบอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

       บัดนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า และรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th