นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

          เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)  จำนวน  3  โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

                   โครงการที่ 1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  355.00  เมตร  หนา  0.05 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร  ถนนทางเชื่อมระหว่าง หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน ถึง หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง  600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

                   โครงการที่ 2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 500.00  เมตร  หนา  0.05 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
ถนนทางเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน – หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)  ราคากลาง  852,000.-  บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                         โครงการที่ 3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay) ผิวทางกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  620.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  3,100  ตารางเมตร  และผิวทางกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 890.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร ถนนทางเชื่อมระหว่าง  หมู่ 8 บ้านดอนชัย ถึง หมู่ 9 บ้านหล่ายทา  ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 2,840,000.-  บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  4,292,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ.2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ ให้ถือเสมือนว่ามาดูสถานที่แล้ว  โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารรับทราบสภาพพื้นที่  ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหา อุปสรรคในห้วงระยะเวลาดำเนินการจะนำมากล่าวอ้าง อันจะนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างไม่ได้  หรือให้พ้นความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบเส้าไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ชั้น 2)  และกำหนดเสนอราคาในวันที่   17 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา  11.30 - 12.00 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ (ราคารวมทั้ง 3 โครงการ ในราคา 2,000.-  บาท (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ในวันที่  17 – 28 ตุลาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (โดยให้ผู้ซื้อนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์
ตามกฎหมาย  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ  และสำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ยื่นให้กับเทศบาลตำบลทาสบเส้าด้วย  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารประกวดราคา) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.thasobsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-976018  ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 

 


เอกสาร :  โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน overlay