นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

         ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

          อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th