นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล  จำนวน  1  ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจความตามข้อ 81 แห่งประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

      ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  สายงานนักบริหารงานคลัง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ( นักบริหารงานคลัง ๖) 

    การสมัครสอบคัดเลือก  ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม  ๒๕๕7  ถึงวันที่   7 พฤศจิกายน  ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า   หมู่ที่ 5  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน โทร. 0-5397-6018 ต่อ 16 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th