นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน้า 23/32 ใน งบลงทุน    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ 5 และตามมติการประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์    ที่ 26 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี้

     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 . ถึงเวลา 11.00 . ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน 2557 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th


เอกสาร :  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า