นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง

         ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน้า 23/32 ในงบลงทุน     ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง และตามมติการประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี้

 

         โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณทางเชื่อม หมู่ 10 บ้านกอลุง ถึง หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 149,000.- บาท       (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10